Obchodní podmínky a GDPR

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 

Ing. Iveta Vancáková
Mánesova 1649/ 8
120 00 Praha 2 - Vinohrady
IČ: 055 45 818

 

kontaktní údaje:

email: tanecnibezobleku@gmail.com
telefon: +420 776344984
web: www.tanecnibezobleku.cz

e - shop: eshop-tanecnibezobleku-praha.cz

 

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese eshop-tanecnibezobleku-praha.cz a www.tanecnibezobleku.cz (dále je „internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

II. Informace o službách a cenách

1. Informace o službách, včetně uvedení cen jednotlivých služeb a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivých služeb v katalogu internetového obchodu. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace služeb umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně této služby. 

3. Případné slevy z kupní ceny služeb nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Kupující provádí objednávku služeb těmito způsoby:

  1. prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
  2. vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere služby, počet kusů služeb, způsob platby a doručení.

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a považuje se za uzavření smlouvy. 

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

7. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny služby v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 

IV. Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání produktů je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání produktů jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V. Platební podmínky a dodání služeb

1. Cenu služeb a případné náklady spojené s dodáním služeb dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

  1. převodem na bankovní účet prodávajícího č. 198171656/0300, vedený u ČSOB.
  2. online platební kartou prostřednictvím platební brány Comgate.
  3. online převodem prostřednictvím platební brány Comgate.

2. V případě převodu na bankovní účet je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3. V případě platby prostřednictvím platební brány Comgate postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. 

6. Služba (potvrzení o koupi tanečního kurzu anebo akce) je kupujícímu dodána emailem.

7. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.

8. Kupující zaplacením celé kupní ceny za službu nabývá právo k využití konkrétního kurzu, či akce, na konkrétní čas a termín, který si zakoupil. Kurzy nelze zaměňovat.

 

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy na základě § 1837 občanského zákoníku, článku a), j).

2. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti služby.

3. V případě přerušení služby dodavatelem z neočekávaných důvodů nezávislých na vůli prodávajícího, prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce. V takovém případě je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy anebo se s kupujícím prostřednictvím emailu domluvit na náhradě za jiný dostupný kurz.

a) V případě odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy vrátí prodávající ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky, které od kupujícího na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

b) V případě náhrady za jiný dostupný kurz se smluvní podmínky přesouvají na tento nahrazovaný kurz. Pokud je cena kurzu, který byl nahrazen místo původního kurzu stejné výše, částka se přesouvá na tento kurz. Pokud je cena kurzu, který byl nahrazen místo původního kurzu vyšší, než cena zrušeného kurzu, je kupující povinen tento rozdíl uhradit do 7 pracovních dnů. Pokud je cena kurzu, který byl nahrazen místo původního kurzu nižší, než cena zrušeného kurzu, vrátí prodávající tento rozdíl kupujícímu do 14 pracovních dnů a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 

VII. Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

VIII. Provoz nabízených služeb

Provoz nabízených služeb (tanečních kurzů, akcí a jiných nabízených služeb) se řídí dle obchodních podmínek uvedených na stránkách www.tanecnibezobleku.cz v sekci "O nás". 

 

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 12. 2022.

GDPR - Podmínky ochrany osobních údajů 

Základní ustanovení
Informace o zpracování osobních údajů pro poskytování služeb v oblasti výuky tance a pořádání kulturních a společenských akcí (dále jen „služby”) pod obchodní značkou Taneční, do kterých nemusíte v obleku a Taneční bez obleku, vedenou fyzickou osobou Ing. Ivetou Vancákovou, Mánesova 1649/ 86, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČO: 05546818.

 

Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ing. Iveta Vancáková IČ 055 46 818 se sídlem Mánesova 1649/ 86, 120 00 Praha 2 - Vinohrady (dále jen: „správce“).

 

Kontaktní údaje správce:
Adresa: Mánesova 1649/ 86, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
Email: tanecnibezobleku@gmail.com
Telefon: +420 776 344 984  

S poskytnutými údaji mohou přijít do styku a zpracovávat je také:

1. Mgr. Monika Nozar Mihalíková, MM Dance s.r.o., IČO:04087445J. Hory 671, 272 01 Kladno -  spoluvedení obchodní značky “Taneční, do kterých nemusíte v obleku” a “Taneční bez obleku”
2. Lektoři a asistenti, kteří pomáhají s poskytováním služeb (vedení docházky, poskytnutí vstupenek na akce)
3. Účetní kancelář, právní kancelář, poskytovatel webových služeb (nepřímo - na základě přístupu do webového rozhraní)


Správce nemá v úmyslu předávat Vaše osobní údaje dalším subjektům za účelem nabízení služeb třetích osob nebo k reklamnímu sdělení třetích osob.

 

Subjekt údajů
Subjektem údajů je fyzická osoba, podnikající i nepodnikající, jejíž osobní údaje byly předány a zpracovávány správcem a tato osoba je klientem správce.
Subjekt údajů je povinen poskytnout pouze pravdivé a přesné osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých osobních údajů je zodpovědný subjekt.
Správce za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů
Správce zpracovává údaje, které subjekt údajů sdělí v souvislosti s objednávkou služeb, uzavřením smlouvy a plněním služeb souvisejících s webovou stránkou www.tanecnibezobleku.cz a eshop-tanecnibezobleku-praha.cz
Správce zpracovává jenom údaje, které subjekt údajů sdělí na základě nákupu na eshopu, vyplnění formuláře, telefonické přihlášky, emailové přihlášky, telefonického rozhovoru v souvislosti s objednáním služeb, osobního rozhovoru, emailové komunikace s klientem nebo na základě přání ohledně zasílání newslettera a tanečních novinek nebo na první lekci kurzu na doplnění kontaktních údajů.


Součástí shromažďovaných osobních údajů mohou být i případné fotografické záznamy subjektu údajů pořízené v prostorách konání kurzů a akcí, které správce používá jako propagační materiály na webových stránkách www.tanecnibezobleku.cz, eshop-tanecnibezobleku-praha.cz a sociálních sítích - Instagram (tanecni_bez _obleku) a Facebook (Taneční, do kterých nemusíte v obleku). V případě sdílení fotek a videí na webových stránkách a sociálních sítích správce neoznačuje subjekty na fotografiích a videích.


Doba uchovávání osobních údajů
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu poskytování služeb a plnění vzájemné smlouvy správcem, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty. Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány nejméně po dobu trvání smlouvy.


Některé osobní údaje potřebné např. pro daňové a fakturační povinnosti budou uchovávány déle, zpravidla 5 popř. 10 let (zejména v souladu s příslušným ustanovením zákona o účetnictví, popř. zákona o dani z přidané hodnoty) počínaje rokem následujícím od vzniku uchovávané skutečnosti. Osobní údaje nezbytné pro uplatnění našich oprávněných zájmů budeme uchovávat maximálně po dobu 3 let od konce vzájemného smluvního vztahu. Osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely, jako jsou newsletter a taneční novinky budou uchovávány maximálně po dobu 3 let od jejich získání. Po uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. Osobní údaje nebudou nikdy uchovávány déle, než je zákonem stanovené maximum.


Osobní údaje, které zpracováváme
Pro poskytnutí služeb správcem jsou nezbytné tyto osobní
údaje:
Jméno a příjmení
Adresa - ulice, číslo domu, město, PSČ
Email
Telefon

Tyto údaje správce používá v souvislosti s objednávkou služeb, uzavřením smlouvy a plněním služeb, pro účetní potřeby vytvoření faktury), pro zaslání informací o poskytované službě (zaslání faktury, potvrzení přihlášky, úvodní informace k službě, nebo akci, informace o změně, připomenutí), pro oznámení o zásadní změně (například změna místa, datumu, konání akce a podobně), zasílání newsletterů, tanečních novinek, fotografií a materiálů z tanečních lekcí
V případě přihlašování na párové kurzy a vyplňování přihlášky za celý pár Vás prosíme, aby byly poskytované údaje zadány v součinnosti všech subjektů, s jejich
vědomím a souhlasem.


V případě, že subjekt využívá firemních benefitů pro zaměstnance, jsou nezbytné také
pro smluvní plnění tyto údaje:
Právnická osoba - Název společnosti
Sídlo
IČO a DIČ
Fyzická osoba: Jméno a příjmení
Adresa - ulice, číslo domu, město, PSČ
IČO a DIČ


Tyto údaje jsou dále použity pro uzavření smlouvy a účely vedení účetnictví. Pokud klient tyto údaje neposkytne, není možné uzavřít smlouvu se správcem a poskytnout tak služby z ní vyplývající.
Subjekt je povinen poskytnout pouze pravdivé a přesné osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých osobních údajů je zodpovědný subjekt. Správce za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.


Práva subjektu údajů
V souvislosti se zpracováním osobních údajů mají klienti jako subjekty osobních údajů níže popsána práva. Na výkon těchto práv se nicméně vztahují určité výjimky, a proto je není možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že uplatníte Vaše práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, správce přijme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce).
1. Právo na přístup k osobním údajům - subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci, zda jsou jeho osobní údaje zpracovány, má přístup k těmto údajům, může požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů. Právem na přístup k
osobním údajům subjektu údajů nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
2. Právo na opravu a doplnění neúplných osobních údajů.
3. Právo na výmaz poskytnutých osobních údajů.
4. Právo na omezení zpracování osobních údajů
5. Právo na přenositelnost údajů
6. Právo vznést námitku - pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, máte právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost uživatele oprávněná, Správce neprodleně odstraní závadný stav.
7. Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů - se svým podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů se můžete kdykoliv obrátit na Úřad na ochranu osobních údajů - www.uoou.cz Jednotlivá práva můžete uplatnit zasláním žádosti na adresu.
tanecnibezobleku@gmail.com, písemně na adresu:
Ing. Iveta Vancáková,
Mánesova 1649/ 86,
120 00 Praha 2 - Vinohrady.
V jednotlivých výše popsaných případech není možné subjektu údajů vyhovět. Správce je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 1. 12. 2022.